Du er her: 

UVELSE KIRKE

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet og er en ypperlig repræsentant for Valdemartidens teglstensarkitektur.

Ved sin charmerende lidenhed, særprægede detaljer og fortrinlige håndværk, har den påkaldt sig kunsthistorsk interesse. Om kirkens bygherre vides intet bestemt. Men et godt bud kunne være Sune Ebbesøn, en stormand af Hvideslægten.


Uvelse Kirkes historie

Lystrup Kirke


Alteret

Kirken set mod alteret i øst. Altertavlen dateres fra ca. 1610 og bærer Chr. d. 4's kronede monogram. Alterbilledet er fra 1866 og er malet af N. Simonsen. Alterpartiet skjuler den runde apsis, hvor der tidligere var tre runde vinduer, det midterste stik mod øst.

Cartouch

Cartouch (roset), fremdraget under kirkens restaurering i 2001. Tekst: Hochheim anno 1742, året for sideskibets tilbygning, samt 1787 - hvor håndværksmesteren har arbejdet på kirken.


Sideskibet

Et kig ind i Sideskibet mod nord. Sideskibet er tilbygget i 1742, hvor Uvelse blev indlemmet i et rytterdistrikt.

Alterkalken

Alterkalken er fremstillet dels af dele fra 1400-tallets slutning og dels fra 1600-tallets begyndelse. Kalken er skænket til kirken i 1633 af lensmand på Kronborg Slot Frederik Urne, hvis våbenskjold ses på fodstykket. Vinkanden med det særlige kors - kaldet Uvelsekorset - er specielt fremstillet til Uvelse kirke og skænket i anledning af kirkens 800 års jubilæum. Alterbordet var indtil 1852 et romansk alter, som ved nedbrydningen viste sig at indeholde et helgenskrin, som nu opbevares på nationalmuseet. Fra 1852 til 2001 var alteret et bord af fyrretræ, hvorefter det blev fornyet til det nuværende "gyldne alter".


Døbefont og dåbsfad

Dåbsfadet er af messing og bærer følgende inskription: 

"Dette becken gaff Peder Hansson i Welso ( Uvelse) Kirkeverge och hans hustru Anne Pedersdaatter til Welso sognekirke anno 1594".

Kirkens smukke døbefont er en skånsk granit fra 100-tallet. Forneden er fonten forsynet med pinsens tunger, et symbol på Åndens sandhedstale. Ovenover er et snoet tov, billedet på troens ankertov, der når helt ind bag forhænget i himlen. Øverst er indhugget de arkadefriser i miniatureudgave, som ses udenfor på kirkens sydmur, og som er enestående i dansk arkitektur. Døbefonten antages således at have stået i kirken fra starten af. En ældre - formodet døbefont fra den nedlagte kirke ( kapel) i Lystrup - er nu placeret i Sognegårdens entré.

Prædikestol og lydhimmel

Lydhimlen opsat 1742. På den er nu placeret 2 apostelfigurer: Peter og Paulus. Figurerne var før kirkens renovering i 2001 placeret på altertavlens øverste hjørner. Prædikestolen er fra 1600-tallet og formentlig udført i Bernth Snedkers værksted i Slangerup.


Enkelt fag fra prædikestolen

Stolen er på 4 fag, med skiftevis mandlige og kvindelige hjørnehermer ( piller). I de flade nicher står de 4 evangelister med hver deres symbol.

Gravmæle?

Genbrugt gravsted, nedlagt som gulvflise i hovedskibets midtergang. Inskriptionen nævner årstallet 1612 samt en vederhæftig og ærbar kvinde ved navn Hansdatter. Hendes rolle og historie er i øvrigt ukendt.


Alterkande og skål

Alterkande og skål af porcelæn fra 1841. De er nu anbragt i triumfbuens nordre sidealterniche.

Hovedskibet

Kirkens hovedskib set mod vest. Det smukke vesthvælv bæres af to søjler, som også bar det tårn, som kirken var "født" med. Det romanske krydshvælv er også fra 1100-tallet, da kirken blev bygget.


Det "gyldne alter"

Alterprydelsen er skabelsesberetningen, skrevet på 9 x 16 bladguldskvadrater. Kirkens øvrige inskriptioner er alle nye og påmalet under kirkens renovering i 2001. Temaet er overalt: Mørke og lys, og det er udvalgt af sognets daværende residerende sognepræst Visti Christensen.

Krucifiks

Krucifikset, der hænger på sideskibets østvæg er anskaffet til kirken i 1978.

 

 


Lysarm

Gammel "lysarm" formodentlig opsat i 1926 i det år, hvor kirken, ved hjælp af midler indsamlet ved bazar m.m. i sognet, fik indlagt elektrisk lys.

Orglet

Kirkens orgel er fra 1964. Det har 6 stemmer og er bygget af orgelbygger Troels Krohn i Hillerød. I forbindelse med kirkens renovering i 2001 udvidedes orglet med en subbas 16 stemme, fremstillet af orgelbygger og forhenværende kirkeværge Svend Erling Nielsen, Uvelse.


Indsamlingsblokken

Pengeindsamlingsblokken, udført i egetræ med jernbeslag er fra 1847. Den er nu placeret i våbenhuset.

Mindetavle

Mindetavle i hvidt marmor fra 1865 over de unge mænd fra Uvelse og Lystrup, som faldt i kampen for fædrelandet i treårskrigen 1848 - 1850 samt i 1864. Hang tidligere i sideskibet, men flyttedes ved renoveringen i 2001 til våbenhuset.


Hvælvingerne - set oppefra!

Hvælvingerne set ovenfra, fra loftet over kirkeskibet.

Klokkerne

Kirkens ældste og største klokke er fra 1618. På "halsen" står: " i året 1618 støbte Hans Kemner i Helsingør mig. Gud alene ære, pris og hæder."


Lapidarium

Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.

Lapis betyder sten, og et lapidarium er en udstilling eller samlig af sten. I Danmark kendes orden fra kirkegårdens samling af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre stensamlinger. På kirkegårdene ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra nedlagte grave samlet ét sted på kirkegården, hvilket så også er et lapidarium omend mere udformelt.